Oppdatering lover og regler

Oppdatering lover og regler innenfor HR og HMS

innenfor HR og HMS

 

Det har kommet en rekke endringer i forskrifter og lovverk innenfor Personal og HMS. Vi tar dere gjennom overskriftene her.

Bemanningsforetak/Vikarbyrå – Nye bestemmelser fra 01.01.2024, med overgangsregler med varighet frem til mars 2024. Alle bemanningsforetak/vikarbyrå skal godkjennes av Arbeidstilsynet. Hensikten bak dette er å luke ut useriøse bemanningsforetak/vikarbyråer, samt gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft. For deg som skal leie inn fra bemanningsforetak/vikarbyrå – sjekk at selskapet du benytter er godkjent. (Forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak § 2)

Nye krav til innholdet i arbeidsavtalen/arbeidskontrakten gjeldende fra 01.01.2024. Det har kommet nye minimumskrav til arbeidsavtalen/arbeidskontrakten. Kravene har til hensikt å sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Videre understrekes det at lovendringen ikke tar sikte på å trekke opp grensene for styringsretten eller endre de grensene som gjelder i dag, men å forbedre arbeidstakers rett til informasjon om de vesentlige punktene i arbeidsforholdene. Ønsker du bistand til gjennomgang av dine arbeidsavtaler, slik at du er trygg på at disse ivaretar lovendringen? Vi kan bistå! (Arbeidsmiljøloven §14-5/14-6)

Endringer i reglene rundt prøvetid. Det har ikke vært noen lovbestemmelser som definerer regler for prøvetid for midlertidig ansettelser og/eller ved overgang til fast ansettelse for disse. (Arbeidsmiljøloven §14-8a med link mot Arbeidsmiljølovens §15-6 femte og sjette ledd).

Utvidet informasjonsplikt ovenfor midlertidige og deltidsansatte. Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller midlertidig, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig svar innen en måned etter forespørselen. (Arbeidsmiljølovens §14-8a)

Seksuell trakassering – Ny veileder.  Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet har sammen utarbeidet en veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kampanjen «sammen setter vi strek for seksuell trakassering» er laget for serverings- og utelivsbransjen, men rådene og veilederen er relevant også for andre bransjer. Partene har blitt enige om seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen; 1. Kartlegg risiko, 2. Regler for oppførsel,  3. Rutiner for håndtering,  4. Brudd må føre til sanksjoner, 5. Tydelig lederansvar, 6. Snakk om seksuell trakassering.

Veilederen med utdypning finner dere her: https://www.ldo.no/sette-strek/

Regler om kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper Regjeringen har, i samarbeid med NHO og LO, utarbeidet et forslag om å innføre krav om kjønnssammensetning i styrene i norske mellomstore og store selskaper. I Prop. 131 LS (2022-2023) foreslår departementet at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40% kjønnsbalanse i styret. Reglene innføres gradvis fra 2024. I første omgang vil reglene gjelde selskaper med mer enn 100 millioner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene utvides deretter årlig. Når den gradvise innføringen er ferdig i 2028, vil kravet om kjønnsbalanse gjelde for rundt 20.000 selskaper og inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Helse, Miljø og Sikkerhet.

Verneombud. I virksomheter som har 5 eller flere arbeidstakere skal det velges minst ett verneombud. Dersom det er færre enn 5 arbeidstakere kan det avtales annen ordning. Det er krav til valgprosessen og kursing av en slik rolle. (Arbeidsmiljølovens kapittel 6. Verneombud og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg)

Verneombudets ansvar utvidet. Verneombudets ansvar utvides og omfatter nå også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere. Videre er det presisert at verneombudets særlige påseplikt også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø. (Arbeidsmiljølovens kapittel 6. Verneombud og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg)

Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Grensen for plikt til å inneha AMU har blitt flyttet fra 50 til 30 ansatte eller flere. Dersom en av partene krever det, kan AMU opprettes i virksomheter som innehar 10-30 ansatte. Arbeidstilsyn kan pålegge opprettelse av AMU for virksomheter med færre ansatte enn 30 dersom arbeidsforholdene tilsier dette. (Arbeidsmiljølovens kapittel 7 og Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg).

Har du spørsmål eller trenger bistand til noen av disse områdene, kan du ta kontakt.

For Siffer

Gunn-I U Johnsson

e-post   gj@siffernorge.no

Telefon  46609360

 

Flere artikler

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no