Kundekontroll

Siffer bruker Kundesjekk.no

Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi som regnskapsbyrå er underlagt disse nye kravene og har et samarbeid med Kundesjekk.no for å utføre vår lovpålagt aktivitet på alle nye kunder og alle eksisterende kunder.

Kundesjekk.no benytter BankID sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir Siffer som regnskapsbyrå tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Kundesjekk.no hjelper oss langt på vei med arbeid for god etterlevelse av lovverket, og bidrar til god løpende kundekontroll. Vi skal være helt sikre på hvem kundene våre er. Alle som har BankID har identifisert seg med pass og ID-kontroll, derfor kan vi i Siffer basere oss på legitimasjon via BankID.

Hva gjør Kundesjekk for oss:

Når Siffer tar en kundekontroll via Kundesjekk sendes det ut en SMS og en mail som du som kunde eller potensiell kunde mottar og skal signere.

Slik ser det ut når du som kunde/potensiell kunde/ny kunde får en henvendelse fra Siffer via Kundesjekk:

Hvis du har flere selskaper hos oss får du en henvendelse/kundekontroll pr. selskap.

I tillegg får alle personer som signerer på vegne av selskapet en egen link for ID kontroll.

Hva er en PEP (Politisk eksponert person)

Person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. Medlem av nasjonalforsamling
3. Medlem av styrende organ i politisk parti
4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Eller: nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

 

SIFFER ØKONOMI AS
Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. 69 21 17 50
post@siffernorge.no

SIFFER PRAKTIKERTJENESTEN AS
Grønland 4, 1767 Halden
Tlf. 69 17 97 00
post@siffernorge.no